Hälsenerupturer med Pernilla Eliasson

Pernilla Eliasson är medicinsk biolog i botten, biträdande lektor och docent i experimentell ortopedi och forskar på senläkning med fokus på hälsenor.

Vi får en recap om senläkning på cellnivå och diskuterar att oavsett hur vi behandlar så har patienterna mycket kvarstående problem. Pernilla berättar om hur förlängning av senan kan spela in, vad belastning har för funktion och hur vi kanske i framtiden kan förbättra behandlingen vid hälsenerupturer.

Pernilla Eliasson

The Ruptured Achilles Tendon Elongates for 6 Months After Surgical Repair Regardless of Early or Late Weightbearing in Combination With Ankle Mobilization: A Randomized Clinical Trial

 

Olof Westin i Göteborg disputerade i våras med en uppmärksammad avhandling kring akillessenan: Achilles Tendon Ruptures Predictors; functional and economic impact

Poddavsnittet hittar du där poddar finns eller här!

Boktips: Eric Topol – deep medicine

Kardiologen Eric Topol utforskar i boken Deep Medicine hur AI kan komma att påverka framtidens sjukvård. Han inleder med att fundera över vad det gör med medicinen att doktor och patient inte har en relation. Forskning visar att idag tar nybesök i snitt 12 minuter och återbesök i snitt 7 minuter – en enorm tidsbrist (någon mer som känner igen sig?) –  och att tidsbristen bidrar till diagnostiska fel och misstag.
AI målas ibland upp som lösningen på sjukvårdens alla problem – Topol bidrar dock med ett nyktert synsätt och påpekar att elektroniska journaler skulle göra det lättare – men har snarare försvårat. Det går inte att söka efter information, data är ofta inkomplett pga olika system, data som patienter själva samlar in går inte att få in i journalen (exv glukos, blodtryck, genomsekvensering etc – vilket författaren förutspår kommer ha stor användbarhet i framtiden). EKG-tolkning som varit datoriserad nästan sedan 60-talet har en träffsäkerhet på 69%…
De läkare som ofta utpekas som en utrotningshotad art är våra radiologer – Topols analys är dock att AI fortfarande är för smal. Han skriver att i framtiden kommer alla bilder sannolikt att datoranalyseras, men radiologerna kommer att finnas kvar, kanske med en annan roll. Han föreslår att enklare sysslor lämnas över till datorn, medan radiologen kanske kan ha en mer patientnära roll, designa undersökningar och att det kanske kommer att finnas en möjlighet för patienten att diskutera undersökningen och resultat med radiologen. För oss opererande specialiteter så är prognosen att datorn kommer att ta över om 30 år, och datorerna kommer sköta forskningen om 85 år…
Eric Topol har dock sammantaget en optimistisk syn på AI, och skriver att ett bra användande av AI i sjukvården kan ge mer tid till läkare och annan personal att faktiskt träffa och ägna sig åt patienterna. Han spår en framtid där sjukhusen är mindre, eftersom vi kommer ha bättre telemedicin och omfattande möjligheter att observera patienterna i hemmet.
Ortopodden tror att AI kommer att ha en plats i framtiden – men sannolikt är det en dålig idé att effektivera bort doktorerna. Vad tror du?